top of page

Personvernerklæring

Desse retningslinjene gjeld for korleis Vesterland Feriepark AS handamar og nyttar personvernopplysningar ved bruk av nettstaden vesterland.no. 

1. Innledning  

1.1 Ansvarleg for dine personopplysningar

Vesterland Feriepark AS (organisasjonsnummer 925 344 699) er ansvarleg for behandling av personvernopplysningar du oppgir ved bruk av nettstaden vesterland.no, ved booking av våre tenster og i forbindelse med opphold hjå oss. Det vil seie at det er Vesterland Feriepark AS som avgjer føremålet med handsaming av personopplysningar og dermed er behandlingsansvarleg for desse opplysningane, jf. GDPR artikkel 4 nr. 7. 

2. Føremål med handsaming av personopplysningar

Med "personopplysningar" meinast alle opplysningar om ein identifisert fysisk person eller ein fysisk person som kan identifiserast jfr. GDPR  artikkel 4 nr. 1. Ein fysisk person kan identifiserast direkte eller indirekte, ved hjelp av identifikatorar som f.eks. eit namn, eit identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysningar eller ein online-identifikator.

 

Me samlar inn informasjon som namn, telefonnummer, epostadresse osv. som er nødvendig for å etablere eit kundeforhold med deg. Rettslig grunnlag for innsamlinga er GDPR artikkel 2 nr. 1 bokstav b (kontraktsmessig nødvendighet). Opplysningane vert lagra så lenge det vert ansett nødvendig for å levere gode og korrekte tenester. Du har rett til innsyn, retting og sletting i/av eventuelle opplysningar, sjå punkt. 5

3. Informasjonskapslar

Me nyttar informasjonskapsler på nettstaden vesterland.no. Dette vert brukt for å samle informasjon om kor mange som besøker nettsida, kvar desse kjem frå og kor ofte dei besøker nettsida. Informasjonskapslane anonymiserer all personleg informasjon. Det er Google Analytics som er eigar av desse informasjonskapslene. Om ein ikkje ynskjer å akseptere informasjonskapslar må du sjølv endre dette i din nettlesar. 

4. Særskilt om behandling av personopplysningar ved bestilling av overnatting

Når du bestiller overnatting hjå oss, enten for deg sjølv eller for andre, behandlar me personopplysningar for å kunne levere dei tenestene du bestiller på korrekt måte. Dette kan vere opplysningar du gir oss direkte (ved bestilling til oss via vesterland.no, over disk, via telefon eller e-post), eller indirekte ved å bestille gjennom ein agent eller eit digitalt reisebyrå (OTA). Dette innebær mellom anna informasjon om namn, telefonnumer, e-postadresse, nasjonalitet, adresse, betalingsopplysningar. Desse opplysningane vert lagra i våre interne hotelldriftssystem. 

5. Innsyn, retting og sletting 

Etter personopplysningslova § 18 har du krav på innsyn i dei opplysningar som er registrert om deg. Innsyn kan ein få ved å henvende seg på e-post: post@vesterland.no. Dersom registrerte opplysningar er uriktige eller ufullstendige kan ein krevje desse retta jf. personopplysningslova § 27.  

bottom of page